Lubaczów
Środa, 2 września 2015r.

BIP

e-Urząd

Przetargi - Ogłoszenia

Informacja publiczna

Jednostki org.
Pogotowie wodociągowe
531 019 500
531 019 507


Pogotowie kanalizacyjne
730 269 726
730 285 787

MZGKiM
16 632 90 95

Hydrofornia
16 632 16 70

Oczyszczalnia Ścieków|
16 632 26 21

Komunikaty, Ogłoszenia drukuj
15-01-2014
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania pod nazwą: "Budowa stacji wnętrzowej typu STLM, linii kablowej SN typu XRUHAKXS ... - Intermarche."
15-01-2014

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowaniaNa podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 30.12.2013 r., na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie; 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A zostało wszczęte,

postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

pod nazwą: Budowa stacji wnętrzowej typu STLM, linii kablowej SN typu XRUHAKXS, linii kablowej nN oraz przyłącza kablowego nN w celu zasilenia budynku handlowo – usługowego „Intermarche” i budynku administracyjno – socjalnego wraz z wydzieleniem działki pod projektowaną stację, na terenie obejmującym działki oznaczone nr ewid. 2937/9, 2722/6, 2938/11, 2937/5, 2947/1 położone w Lubaczowie przy ulicy Słowackiego.


W związku z powyższym w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z dokumentami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska, i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Lubaczowie, ul. Rynek 26, pok. Nr 4 w godzinach pracy urzędu.


Burmistrz Miasta Lubaczowa
Maria Magoń

wstecz


Informacje wprowadził: , 2014-01-15
Ostatnia modyfikacja: , 2014-01-20


Urząd Miejski

Finanse miasta

Podatki i opłaty

Ochrona Środowiska

Redakcja BIP

realizacja
redakcja
historia
(C) 1998-2014 Urząd Miasta Lubaczów GłównaGłówna PowrótPowrót GóraGóra